POLITYKA PRYWATNOŚCI INNOVA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników Serwisu Innova oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Innova przekazuje Użytkownikom Serwisu niniejszą Politykę Prywatności, w której wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i zabezpieczane.

2. Innova przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Innova, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki Prywatności.

DEFINICJE

Wyrażenia pisane w niniejszej Polityce wielką literą mają następujące znaczenie:

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności

Innova – Innova Capital sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1

Użytkownik – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Innova w związku z korzystaniem z Serwisu Innova

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Serwis – strona internetowa https://innovacap.com/

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ INNOVA

4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu jest Innova.

5. Innova zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania z Serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu skorzystania z otrzymywania newslettera podanie danych w postaci adresu mailowego jest niezbędne.

6. W przypadku kontaktów biznesowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy (w zakresie danych osobowych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

7. Innova przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w następujących celach:

a. wysyłanie newslettera
Innova wysyła bezpłatny newsletter i inne wiadomości z informacjami dotyczącymi Innova

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika na otrzymywanie korespondencji od Innova).

b. zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu
Innova przetwarza dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Innova i zarządzania Serwisem.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Innova tj. zapewnienie działania Serwisu).

c. dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami Użytkowników
W przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności ochrony przed roszczeniami, Innova może przetwarzać dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisu.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Innova tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

d. przetwarzanie danych osobowych w celach biznesowych
Innova przetwarza dane osobowe osób reprezentujących i wskazanych do kontaktu ze strony kontrahentów a także dane innych osób w celu prowadzenia komunikacji biznesowej.

Podstawy prawne przetwarzania to:

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Innova, tj. możliwość zawarcia lub wykonania umowy z kontrahentem, ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń);

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i wykonanie umowy – w zakresie danych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

8. W przypadku kontaktów biznesowych, jeżeli dane nie zostały przekazane przez osobę, której dane dotyczą, źródłem danych osobowych mogą być inni pracownicy/współpracownicy podmiotu, z którym Innova ma zawrzeć lub zawarła umowę lub dane osobowe mogły zostać pozyskane z publicznie dostępnego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

9. Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać upoważnieni pracownicy i współpracownicy Innova, a także podmioty, z których usług korzysta Innova (np. podmioty zapewniające obsługę IT). W takich przypadkach Innova zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Innova w ramach Serwisu:

a. prawo dostępu do danych osobowych
b. prawo do sprostowania danych osobowych
c. prawo do wycofania zgody
d. prawo do usunięcia danych osobowych
e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
f. prawo żądania przeniesienia danych osobowych
g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych


11. W celu zrealizowania uprawnień można się skontaktować z Innova elektronicznie na adres: mail@innovacap.com.

12. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

13. Innova przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

14. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Innova roszczeń w stosunku do Użytkowników.

15. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

PLIKI COOKIE

16. Plikami cookie stosowanymi w Serwisie Innova można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. Przykładowo:

(i) w przeglądarce Internet Explorer Pliki cookies można wyłączyć wykorzystując następujące ustawienia: Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność/Zablokuj wszystkie ciasteczka,

(ii) w przeglądarce Firefox Pliki cookies można wyłączyć poprzez ustawienia: Narzędzia/Opcje/Prywatność.

17. Zablokowanie niektórych Plików cookie może wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.

18. Serwis Innova korzysta z kilku rodzajów Plików cookie, w tym:

a. sesyjnych Plików cookie
Sesyjne Pliki cookie są niezbędne, umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie z jej podstawowych funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Sesyjne Pliki cookie są anonimowe i służą one do: optymalizacji oraz zwiększenia wydajności działania Serwisu.

b. trwałych Plików cookie
W przeciwieństwie do sesyjnych Plików cookie, trwałe Pliki cookie są ponownie aktywowane po powrocie na tę samą stronę internetową i pozostają w podfolderze przeglądarki do momentu ich wygaśnięcia (zwykle po 12 miesiącach). Za pomocą tych Plików cookie zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów.

c. zewnętrzne Pliki cookie
Zewnętrzne Pliki cookie umożliwiają współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Zewnętrzne Pliki cookie, które są stosowane do:

- połączenia z serwisami społecznościowymi,

- dostarczanie firmom badawczym danych o ruchu na stronie.

LINKI DO INNYCH STRON

19. Niniejsza Polityka odnosi się jedynie do Serwisu, którego administratorem jest Innova. Innova nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w serwisie umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest Innova. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą linki.

KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI

20. Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad Polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez Innova należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: mail@innovacap.com, lub pisemnie na adres: Innova Capital sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1.