Zastrzeżenia prawne

Zawartość niniejszego serwisu internetowego ma cel wyłącznie informacyjny. Właścicielem serwisu i autorem informacji zawartych w serwisie jest Innova Capital.  Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane informacje były aktualne i dokładne, jednakże  nie składamy żadnych zapewnień i nie udzielamy jakiejkolwiek gwarancji w zakresie kompletności, dokładności, pewności, przydatności lub dostępności tych informacji i zawartości niniejszego serwisu internetowego.

Innova Capital nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty jakie mogą wynikać lub być związane z wykorzystaniem niniejszego serwisu lub jego treści, a także z wykorzystaniem linków do stron internetowych osób trzecich, które znajdują się poza kontrolą Innova Capital.  Materiały i informacje znajdujące się w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią jakiejkolwiek oferty lub rekomendacji dotyczącej prezentowanych w nim obecnych lub przyszłych inwestycji.  Nie gwarantuje się realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, w tym w szczególności zwrotu z dokonanej inwestycji.  Żaden element treści niniejszego serwisu internetowego nie stanowi oświadczenia lub zapewnienia odnośnie bieżących, dotychczasowych lub przyszłych wyników, nie udziela się żadnej gwarancji ani nie składa się żadnego oświadczenia w odniesieniu do zasadności przedstawionych w nim założeń, modeli i analiz.

Zawartość niniejszego serwisu internetowego jest chroniona prawem autorskim Innova Capital lub autorów poszczególnych utworów.  Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone w niniejszym serwisie internetowym podlegają ochronie prawnej na rzecz Innova Capital lub innych uprawnionych osób trzecich.  Korzystanie bądź używanie znaków towarowych, oznaczeń i utworów, o których mowa wyżej, jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem wykorzystania ich zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.